سوخت‌های هیدروکربنی

چه جایگزینی برای سوخت های هیدروکربنی وجود دارد؟

قبل از پاسخ به اینکه چه جایگزینی برای سوخت های هیدروکربنی وجود دارد؟ بهتر است این مقاله را مطالعه کنید. سوخت هیدرو کربن چیست ؟ به نظر شما چرا دنیا هنوز هم از تا این حد، از سوخت های هیدروکربنی مثل بنزین استفاده میکند؟ برای تأمین انرژی وسایل نقلیه آینده بیش از دوازده سوخت جایگزین […]