ترانس خطی یا سوییچینگ

واقعا این موضوع برای من نیز سوال مهمی بود. ترانس خطی یا سوییچینگ ؟ بگذارید یک توضیح اجمالی راجع ترانس خطی و سوییچینگ خدمتتان ارائه دهیم. تغذیه خطی با ترانس تغذیه خطی در واقع استفاده از یک ترانس خطی است که خروجی AC دارد برای تبدیل به DC از پل دیود استفاده میکنیم. بیشتر دیودهای […]