سنسور خازنی غیر تماسی

سنسور خازنی غیرتماسی با اندازه‌گیری تغییرات در خاصیت الکتریکی به نام ظرفیت الکتریکی کار می‌کنند.  ظرفیت الکتریکی توضیح می‌دهد، چگونه دو شی رسانا با توجه به فاصله بین آن‌ها به اختلاف ولتاژ اعمال شده بر روی آنها پاسخ می‌دهند. هنگامی که یک ولتاژ به یک رسانا اعمال می‌شود، یک میدان الکتریکی بین آن‌ها ایجاد می‌شود. […]