سوخت‌های هیدروکربنی چیست؟

سوخت‌های هیدروکربنی تقریبا مانند سوخت‌های فسیلی هستند. به طور مثال نفت خود یک سوخت هیدروکربنی است. هیدروکربن ها همان گونه که از اسمشان پیداست، ترکیبی از هیدروژن و کربن هستند. هیدروکربن ها معمولا بیرنگ و آب گریز هستند و معمولا بوی خاصی دارند.     بسیاری از هیدروکربن ها در طبیعت ایجاد می‌شوند. به علاوه […]