دلیل باد کردن و ترکیدن خازن در مدارات تغذیه

اگر با یک خازن باد کرده مواجه شدین حتما این مقاله را بخوانید. ابتدا بگذارید به تعریف خازن بپردازیم. خازن ها در واقع از دو ورق رسانا که در بین آن یک ماده نارسانا قرار دارد تشکیل شده است. این ماده ی نارسانا می‌تواند هوا، شیشه یا یکسری مواد شیمیایی باشد که به آن ها […]