روش خواندن مقاومت‌های smd

در صنعت، قطعات الکتریکی به دو گروه dip و smd تقسیم می‌شود. اندازه‌گیری مقاومت‌های dip بر اساس رنگ روی مقاومت ها هستندو مقاومت‌های dip بیشتر به شکل استوانه‌ای شکل هستند. قطعات smd جدید تر، مقرون به صرفه تر و ظریف تر هستند. میبینیم که برای محاسبه مقدار مقاومت‌ smd  کدهایی بر روی مقاومت‌‌ها نوشته شده […]